Rzecznictwo i kampanie na rzecz ochrony środowiska

Regulamin Programu Dotacyjnego
„Rzecznictwo i kampanie na rzecz ochrony środowiska”
w latach 2007- 2009

 

Cele:

Dofinansowanie ekologicznych inicjatyw i projektów obywatelskich na rzecz zwiększenia udziału społeczności lokalnych w kształtowaniu polityki ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w Polsce.

Zasięg terytorialny konkursu:

Cały teren Polski, w szczególności organizacje pozarządowe z terenu województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz organizacje pozarządowe uczestniczące w działaniach transgranicznych bądź ponadnarodowych.

Wnioskodawcy:

Organizacje pozarządowe działające na rzecz rzecznictwa w zakresie ochrony środowiska na szczeblu lokalnym, posiadające osobowość prawną oraz mające w swoich celach statutowych działania na rzecz ochrony środowiska.


Tematyka Konkursu:

W ramach Programu mogą być finansowane działania m. in. w zakresie:

• monitoringu i konsultacji prawa i polityki proekologicznej,
• opracowania i promocji alternatywnej polityki z zakresu ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego,
• przygotowywania i przedstawiania stanowisk w zakresie ochrony środowiska,
• kontroli społecznej programów i projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz związanych z realizacją polityki ekologicznej Unii Europejskiej,
• angażowania społeczności lokalnych w kształtowaniu polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
• rozwoju zdolności organizacji pozarządowych do oddziaływania na rzecz kształtowania programów rozwoju na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym.

Projekty będące przedmiotem dofinansowania:

• powinny dotyczyć efektywnego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz realizacji założeń rozwoju zrównoważonego,
• powinny dotyczyć rozwoju umiejętności organizacji pozarządowych i lokalnych grup w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z ochroną środowiska,
• mogą być związane z kampaniami i akcjami dotyczącymi rozwiązywania i zapobiegania konfliktom pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym,
• dotyczyć budowania i podnoszenia lokalnej zdolności do działań związanych z rzecznictwem w sprawach ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.


Wysokość dotacji:

W ramach Programu można ubiegać się o dotację w wysokości do 8.000 PLN


Rozpatrywanie wniosków

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym do wyczerpania środków dostępnych na dany rok.

Dokumenty:

Organizacja ubiegająca się o dotacje powinna przesłać na adres Funduszu Partnerstwa następujące dokumenty:

- wniosek o dotację (wg obowiązującego wzoru FP)

- dokumenty formalne potwierdzone za zgodność z oryginałem (stowarzyszenia, fundacje: aktualny, tj. nie straszy niż 6 miesięcy wypis z KRS oraz aktualny statut)