Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy dla Grup Partnerskich (FPGP) jest pilotażowym programem pożyczkowym uruchomionym przez Fundusz Partnerstwa we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Fundusz jest tworzony jako mechanizm wsparcia organizacji pozarządowych skupionych w Krajowej Sieci Grup Partnerskich, zrównania ich szans w stosunku do innych podmiotów w pozyskiwaniu środków na realizację projektów, głównie finansowanych na zasadzie refundacji kosztów. Proponowana forma pomocy dla Grup Partnerskich jest uzasadniona wzrastającymi potrzebami w tym zakresie oraz trudnościami w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe kredytu komercyjnego lub niekwalifikowaniem kosztów kredytu przez grantodawców.