Statut Funduszu Partnerstwa

 

1
STATUT
FUNDACJI FUNDUSZ PARTNERSTWA
(tekst jednolity)
Postanowienia ogólne


§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Fundusz Partnerstwa”, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona
została w roku 2004 w Krakowie przez Fundatora: Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w
Krakowie przy ul. Św. KrzyŜa 5/6 w Krakowie.


2. Fundacja opiera działalność statutową o dorobek i doświadczenie prowadzenia programu małych dotacji
powstałego w 1992 r. Polskiego Biura Environmental Partnership for Central Europe, programu
administrowanego przez German Marshall Fund oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska powołanej w
1996 r.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego
statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Kraków.
2. Fundacja moŜe posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne. Podejmowanie
decyzji w przedmiocie tworzenia oddziałów zamiejscowych oraz tworzenia innych jednostek
organizacyjnych naleŜy do Fundatora, a w przypadku utraty osobowości prawnej przez Fundatora, do Rady
Fundacji.
3. Fundacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych słuŜących wyborom do urzędów publicznych ani nie
prowadzi innej działalności politycznej.
§ 3.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celu moŜe ona prowadzić działalność i poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja moŜe dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§ 4.
Fundacja uŜywa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 5.
Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju.
§ 6.
1. Fundacja realizuje swój cel, określony w § 5 przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności
wspomagającej finansowo, technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, osoby
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, realizujące lub
przyczyniające się do realizacji tego celu, w szczególności w zakresie:
a) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c) rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2
f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
g) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych
zwolnieniem z pracy,
i) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i
męŜczyzn,
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
k) promocji i organizacji wolontariatu.
2. Fundacja moŜe, na potrzeby realizacji celu określonego w § 5, moŜe prowadzić działalność gospodarczą
w następującym przedmiocie działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a) PKD 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
b) PKD 58 – działalność wydawnicza,
c) PKD 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych,
d) PKD 63 – działalność usługowa w zakresie informacji,
e) PKD 68.2 – wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi
f) PKD 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
g) PKD 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
h) PKD 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
i) PKD 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
j) PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych.
3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz o jej zakończeniu,
podejmuje Rada Fundacji na umotywowany wniosek Zarządu.
Majątek i dochody Fundacji
§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz załoŜycielski w kwocie 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)
oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 8.
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) subwencji osób prawnych,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) dochodów z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego,
6) dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych,
7) dochodów z inwestycji w papiery wartościowe,
8) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1 przeznaczane są na realizację celu statutowego Fundacji, o
którym mowa w § 5.
3
§ 9.
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być uŜyte na realizację celu
Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.
§ 9a.
Niedopuszczalne jest:
1) udzielanie poŜyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi",
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.
Władze Fundacji
§ 10.
1. Władzami Fundacji są: Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”, Rada Fundacji, w
dalszej części statutu zwana „Radą” oraz Komisja Rewizyjna, w przypadku jej powołania, zgodnie z
postanowieniami § 22.
2. skreślono
3. Z tytułu uczestnictwa w Radzie i Komisji Kontrolnej nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady i
Komisji Kontrolnej uprawnieni są do otrzymania zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem.
4. Nie moŜna łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady lub Komisji Kontrolnej.
§ 11.
1. Rada składa się od trzech do dziesięciu. członków, powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
MoŜna pozostać członkiem Rady nie więcej niŜ przez dwie kadencje z rzędu. Ponowne powołanie osoby
na członka Rady, po odbyciu dwóch kolejnych kadencji, moŜe nastąpić nie wcześniej, niŜ po upływie
roku od upłynięcia drugiej kadencji.
2. W przypadku upływu drugiej kadencji członka Rady, o której mowa w ust. 1, i w wyniku tego
zmniejszenia się składu Rady poniŜej trzech osób, członek Rady, którego kadencja upłynęła wykonuje
swoje obowiązki w Radzie do czasu powołania nowego członka Rady i osiągnięcia przez Radę
minimalnego składu statutowego.
3. Do pierwszego składu Rady członków powołuje Fundator. Pozostali członkowie powoływani są przez
Radę. W przypadku, gdy Rada na skutek braku statutowej minimalnej liczby członków lub na skutek
wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Rady nie będzie w stanie dokonać powołania, członkowie
Rady powoływani są przez Fundatora.
4. Członkiem Rady nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej.
5. Mandat członka Rady wygasa na skutek:
1. odwołania przez Radę lub Fundatora, przy czym Fundator moŜe odwołać członka Rady wyłącznie
z waŜnych powodów,
4
2. odbycia sprawozdawczego posiedzenia Rady zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Fundacji
za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady,
3. śmierci,
4. rezygnacji złoŜonej na piśmie.
6. Rada wybiera ze swego grona prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący Rady oraz jego
Zastępca.
7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca z własnej inicjatywy lub na
umotywowany wniosek Zarządu lub Fundatora. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Zarządu lub
w innymi miejscu w siedzibie Fundacji, chyba Ŝe na inne miejsce odbycia posiedzenia wyrazi zgodę
większość członków Rady.
8. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. W przypadku nieobecności
na posiedzeniu Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy obecni członkowie Rady wybierają ze swego
grona przewodniczącego posiedzenia.
9. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niŜ raz w roku, przy czym sprawozdawcze posiedzenie Rady
Fundacji powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
10. Do zadań i kompetencji Rady naleŜy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagradzania,
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady,
3) powoływanie i odwoływanie likwidatorów oraz określanie zasad ich wynagradzania,
4) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań z
realizacji przyjętych planów działalności Fundacji, a takŜe podejmowanie uchwał w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
7) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
8) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i komisji dotacyjnych,
9) zatwierdzanie zasad oraz planów działań Zarządu oraz nadzór nad ich realizacją,
10) zatwierdzanie planu finansowego Zarządu na kolejny rok obrotowy,
11) określanie kierunków działalności i rozwoju Fundacji oraz nadzór nad ich realizacją,
12) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,
13) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,
14) podejmowanie innych decyzji w sprawach określonych w niniejszym statucie.
11. Członkowie Rady promują Fundację, przyczyniają się pozyskiwania środków na działalność oraz
wspomagają realizację działań statutowych.
12. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd.
§ 12.
skreślono
§ 13.
1. Uchwały Rady, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady, jego Zastępcy lub przewodniczącego posiedzenia. Dla waŜności posiedzenia i podjętych na nim
uchwał wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
2. Rada moŜe podejmować uchwały takŜe w formie głosowania na piśmie, jeŜeli wszyscy członkowie
Rady wyraŜą zgodę na taki sposób głosowania, a takŜe przy uŜyciu środków bezpośredniego
5
porozumiewania się na odległość. W trybie określonym w niniejszym ustępie nie mogą być
podejmowane uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań oraz programów i kierunków
działania Fundacji, a takŜe uchwały w sprawach osobowych, związanych z wyborem i odwoływaniem
osób.
3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§ 14.
skreślono
§ 14a.
skreślono
§ 15.
skreślono
§ 16.
1. O udzieleniu przez Fundację dotacji, grantu, darowizny lub jakiegokolwiek innego wsparcia finansowego
lub rzeczowego osobom i jednostkom, o których mowa w § 6 niniejszego statutu, decyduje Zarząd, z
zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku gdy ich wartość przekracza równowartość kwoty określonej przez Radę,
wymagana jest uchwała Zarządu.
2. Zarząd lub Rada na wniosek Zarządu moŜe powołać stałą komisję dotacyjną lub komisje dotacyjne dla
poszczególnych przedsięwzięć. Komisja dotacyjna nie jest organem Fundacji.
3. W przypadku powołania komisji dotacyjnej stałej lub dla poszczególnego przedsięwzięcia decyzję o
przyznaniu dotacji, grantu, darowizny lub jakiegokolwiek innego wsparcia finansowego lub rzeczowego
osobom i jednostkom, o których mowa w § 6 niniejszego statutu, podejmuje komisja dotacyjna.
4. Zarząd lub Rada na wniosek Zarządu moŜe uchwalić Regulamin przyznawania dotacji i innych form
wsparcia podmiotów, o których mowa w § 6, oraz określający tryb i zasady działania komisji
dotacyjnych.
§ 17.
skreślono
§ 18.
skreślono
§ 19.
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu naleŜy podejmowanie
decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych organów Fundacji lub do
kompetencji Fundatora.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Zarząd składa się z nie więcej niŜ trzech członków, w tym Prezesa Zarządu
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada. Mandat członka Zarządu wygasa równieŜ wskutek śmierci
i rezygnacji.
5. Rezygnację z pełnienia funkcji Członek Zarządu składa na piśmie Przewodniczącemu Rady lub jego
Zastępcy. Rezygnacja staje się skuteczna z upływem miesiąca od jej złoŜenia, chyba Ŝe Rada podejmie
decyzję o wcześniejszym jej przyjęciu. W przypadku zatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy
6
o pracę, rezygnacja będzie równoznaczna z wypowiedzeniem tej umowy i skuteczna w terminie upływu
okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
6. Odwołany Członek Zarządu lub Członek, który złoŜył rezygnację zobowiązany jest do złoŜenia Radzie
oraz pozostałym członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie
funkcji, w szczególności dotyczących podejmowanych w imieniu Fundacji czynności faktycznych i
prawnych. Ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Sprawozdawczym posiedzeniu Rady Fundacji, na
którym przewidziano zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania
finansowego za okres, w którym sprawował funkcję Członka Zarządu.
7. Zarząd zawiera umowy o prace oraz inne stosowne umowy niezbędne do realizacji zatwierdzonego
programu działań.
8. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
§ 20.
1. KaŜdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Do reprezentacji Fundacji w sprawach nie przekraczających czynności zwykłego zarządu uprawniony jest
kaŜdy członek Zarządu działający samodzielnie.
3. JeŜeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt 2 choćby jeden z pozostałych członków
Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. W sprawach przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu do reprezentowania Fundacji
uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego lub dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie w przypadku zarządu wieloosobowego.
5. Przez czynności zwykłego zarządu rozumie się rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań o
wartości nie przekraczającej kwoty 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeŜeli wszyscy członkowie powzięli wiadomość o posiedzeniu
Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku gdy skład Zarządu
jest dwuosobowy decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 21.
Zarząd moŜe ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie
do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
§ 22.
1. W uzasadnionych przypadkach Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu moŜe powołać
Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
3. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji. Kontrola
przeprowadzana jest nie rzadziej niŜ raz na pół roku.
4. Zasady, tryb i okres działania Komisji Rewizyjnej określa Rada w uchwale o jej powołaniu lub
Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku obrotowym, które
podlega rozpatrzeniu przez Radę na sprawozdawczym posiedzeniu Rady.
§ 23.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej j naleŜy, o ile uchwała Rady o jej powołaniu nie stanowi inaczej:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz na pół roku kontroli całokształtu działalności Fundacji,
7
2) składanie Radzie sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
3) opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji i wnioskowanie w przedmiocie jego przyjęcia
przez Radę Fundacji,
4) przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Radę,
wnioskowanych przez Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
§ 24.
skreślono
Zmiana statutu
§ 25.
1. Zmiana statutu moŜe zostać dokonana przez Radę w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów
oddanych.
2. Zmiana statutu nie moŜe dotyczyć zasadniczej zmiany celu Fundacji, określonego w § 5.
Połączenie z inną fundacją
§ 26.
1. Fundacja moŜe połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swojego celu.
2. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej większością 2/3
głosów oddanych.
Likwidacja Fundacji
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku oraz niemoŜliwości
ich pozyskania uniemoŜliwiające realizację celu dla którego została powołana.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów
oddanych.
3. W przypadku powołania Komisji Rewizyjnej przed podjęciem decyzji o likwidacji Fundacji Rada
Fundacji zapoznaje się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie likwidacji.
4. Likwidację prowadzi się pod dotychczasową nazwą Fundacji z dodatkiem „w likwidacji”.
5. Likwidację prowadzą likwidatorzy, którymi są ostatni Członkowie Zarządu, chyba Ŝe Rada w uchwale o
likwidacji Fundacji powoła inne osoby. Likwidatorem moŜe być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
6. W przypadku powołania więcej niŜ jednego likwidatora postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio, z
zastrzeŜeniem, Ŝe podejmowane przez likwidatorów czynności winny zmierzać do likwidacji Fundacji. W
przypadku powołania dwóch likwidatorów w głosowaniu przewaŜa głos likwidatora starszego wiekiem.
7. Podejmując decyzję o otwarciu likwidacji Rada określa jednocześnie zasady wynagradzania likwidatorów
z tytułu pełnieniach tych funkcji.
8. Celem likwidacji jest podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do
ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań, spienięŜenia majątku i wykreślenia
Fundacji z rejestru.
9. W toku likwidacji likwidatorzy mogą zawierać nowe umowy i zaciągać zobowiązania, gdy okaŜe się to
niezbędne lub uzasadnione dla skutecznego zakończenia likwidacji.
10. Do szczególnych obowiązków likwidatorów naleŜy:
a) złoŜenie w sądzie rejestrowym wniosku o otwarciu likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w formie ogłoszenia prasowego zamieszczonego w co najmniej
dwóch dziennikach o zasięgu krajowym, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się
ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności wobec Fundacji,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
d) sporządzenie listy wierzycieli,
e) sporządzenie planu finansowego likwidacji wraz z planem zaspokojenia wierzycieli Fundacji,
f) przekazanie majątku pozostałego po likwidacji zgodnie z postanowieniami ust. 11,
g) sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
8
h) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z
rejestru,
i) zarchiwizowanie dokumentów Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidatorzy przekazują na rzecz Fundatora. W przypadku, gdy
Fundator utracił osobowość prawną majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na rzecz działających
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach
statutowych.
Postanowienia szczególne
§ 28.
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja moŜe ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróŜnieniami osobom i instytucjom zasłuŜonym dla celu obranego przez nią lub dla samej
Fundacji. WyróŜnienia moŜe ustanowić i przyznawać Rada oraz Zarząd.