Konkurs na scenariusze zajęć ekologicznych

 

REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZE ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na scenariusze zajęć ekologicznych
1.2 Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Partnerstwa, z siedzibą w Krakowie os. Górali 4.
1.3 Konkurs ma na celu:
- wzrost świadomości ekologicznej;
- pogłębienie wiedzy z zakresu segregacji odpadów i recyklingu, oszczędzania energii i ochrony wody;
- rozwój osobisty i pedagogiczny;
- pobudzenie kreatywności.
1.4 W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie nauczyciele i wychowawcy tych samorządowych
przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Krakowa, które zakwalifikowane zostały przez Organizatora do
projektu „Eko platforma działań edukacyjnych”.
1.5 Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa
na Organizatorze konkursu.
1.6 W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu
będą wprowadzane w formie aneksów. Organizator powiadomi uczestników konkursu drogą elektroniczną
lub telefonicznie o zmianach w regulaminie.
1.7 Informacje o konkursie wraz z regulaminem będą dostępne na stronie www.ffp.org.pl oraz w siedzibie
Organizatora konkursu.
1.8 Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Eko platforma działań edukacyjnych” dofinansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2. ZASADY KONKURSU I UCZESTNICY

2.1 Konkurs potrwa od 1 marca 2014 roku do 31 maja 2014 roku.
2.2 Konkurs jest skierowany do wychowawców i nauczycieli z placówek zakwalifikowanych przez
Organizatora do projektu „Eko platforma działań edukacyjnych”.
2.3 Dla placówek zakwalifikowanych do projektu „Eko platforma działań edukacyjnych”, udział w konkursie
jest obowiązkowy – z każdej jednej placówki bierze udział 1 osoba.
2.4 Zgłoszony do konkursu scenariusz musi spełniać następujące kryteria:
a) zgłaszający jest jego autorem;
b) nie może być wcześniej nigdzie publikowany;
c) nie został skopiowany z podręczników, publikacji, z Internetu i innych źródeł;
d) może być dostarczony:
- osobiście, do siedziby Organizatora, tj. os. Górali 4 Kraków;
- lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Fundusz Partnerstwa, os. Górali 4, 31 – 959 Kraków;
e) musi być dostarczony najpóźniej do 9 maja 201 4 roku – liczy się dzień wpływu do biura Funduszu
Partnerstwa;
f) musi być dostarczony wraz z Oświadczeniem Uczestnika Konkursu, stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu; Na Oświadczeniu Uczestnika Konkursu należy złożyć odręczny podpis.
g) musi poruszać jeden z tematów: segregacja odpadów i recykling, oszczędzanie energii, ochrona wody;
h) może być opracowany w dokumencie tekstowym lub w formie prezentacji, przy czym i dokument
tekstowy i prezentacja na każdej stronie muszą zawierać nazwę projektu: „Eko platforma działań
edukacyjnych” oraz logotypy Fundacji Fundusz Partnerstwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
i) zawiera następujące elementy:
- imię i nazwisko autora;
- nazwa i adres placówki, w której pracuje autor;
- temat zajęć;
- grupa wiekowa dzieci, klasa;
- cele ogólne i szczegółowe;
- metody i techniki;
- pomoce do zajęć;
- szczegółowy przebieg zajęć;
- określenie czasu trwania zajęć (maks. 60 min, ale nie mniej niż 45 min);
- określenie rezultatów;
- literatura źródłowa.
j) być poprawny metodycznie;
2.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani żadnych kosztów w przypadku, kiedy autor
scenariusza opracowując scenariusz zajęć ekologicznych na konkurs w ramach projektu „Eko platforma
działań edukacyjnych”, naruszył prawa osób trzecich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Taka odpowiedzialność, w tym wszelkie koszta, spoczywają na
autorze scenariusza.
2.6 Zgłoszony do konkursu scenariusz zostanie zawarty w publikacji zbiorowej; publikacja ta zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.ffp.org.pl oraz rozdystrybuowana drogą
elektroniczną do krakowskich placówek edukacyjnych.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

3.1 Zgłoszone do konkursu scenariusze będą oceniane pod kątem:
a) kreatywności;
b) innowacyjności;
c) wysokiego stopnia poruszenia jednego z tematów: segregacja i recykling, oszczędzanie energii i ochrona
wody.
3.2. Po terminie 9 maja 2014 roku, jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz zaproszonych
ekspertów, dokona ostatecznej oceny scenariuszy.
3.3 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ffp.org.pl . Ponadto autorzy i placówki biorące
udział w projekcie o wynikach konkursu zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3.4 Nagrodą główną w konkursie jest walizka ekobadacza. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają
ekologiczno – przyrodnicze gry planszowe lub terenowe.
3.5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
3.6 Nagrody będą do odebrania w siedzibie Organizatora, tj. na os. Górali 4 w Krakowie, w wyznaczonych
przez Organizatora terminach.
3.7. Przekazane nagrody będą stanowić własność placówek, w których pracują autorzy scenariuszy –
uczestnicy konkursu, a nie własność prywatną autorów scenariuszy.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późniejszymi zmianami.).
4.2 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie